Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Omsorg, danning, lek og læring

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling” (barnehageloven §1, formål, 1 ledd)

Omsorg
Barnehagen skal sørge for at omsorg preger alle situasjoner i hverdagslivet og kommer til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning.
Barnet skal utvikle tillitt til seg selv og andre, skape gode relasjoner , og gradvis ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Det skal oppleve trygghet ,trivsel og tilhørighet
Personalet skal bygge omsorgsfulle relasjoner preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vi skal verdsette og anerkjenne barnet`s egne omsorgshandlinger.

Danning
Barnehagen skal fremme barnets tilhørighet til samfunn, natur og kultur.
Barnet skal settes i stand til å kunne ta egne valg, reflektere over egne handlinger og væremåter samt bli en selvstendig deltaker i et demokratisk fellesskap.
Personalet skal sørge for at barnet gjennom meningsfullt samspill, utforskende dialog, lek og utforskning utvikler kritisk tenkning og vurderingsevne. Personalet skal anerkjenne og bekrefte barnets perspektiver, støtte barnets engasjement samt synligjør ulike behov, meninger og mangfold.

Lek
Barnehagen skal se til at leken har en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken skal være en arena for barnets utvikling og læring.
Barnet skal gjennom lek oppleve vennskap, trivsel og tilhørighet og få utviklet samt styrket sin identitet og selvfølelse. Barnet skal gjennom leken få fremme sin utvikling intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt, etisk og estetisk.
Personalet skal sørge for at det gis gode vilkår for lek, organisere og tilrettelegge. For at personalet skal kunne observere, anerkjenne, veilede, støtte samt fremme et inkluderende miljø der alle barn får delta i leken, må personalet være ved leken, med leken, i leken og for leken.

Læring
Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling.
Barnet skal oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.
Personalet skal motivere og inspirere til læring og lærelyst, gi mestringsopplevelser, gi mulighet for varierte erfaringer, gi passende utfordrende oppgaver som barna kan strekke seg etter, og vektlegge kvaliteten av samspillet.

Back To Top