Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barnet og fremhever barndommen som en livsfase med egenverdi og med læring utfra egne forutsetninger. Planen konkretiserer dette gjennom fagområder.

Dette er med på å skape en mangfoldig interesse og undring og på den måten legge grunnlaget for fremtidige interesser. Disse fagene finnes igjen i barnehagen, både som organiserte tema/prosjekter og i uformelle aktiviteter i hverdagen.

Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø for barnet og oppmuntre dem til å samtale og leke med lyd/begreper, rim og rytme samt å lytte.

Barnet skal få tidlig og god språkstimulering som bidrar til god begrepsforståelse samt evne til å motta/sende og tolke et budskap både verbalt og nonverbalt. Barnet skal kunne bruke språk til å uttrykke bl.a. følelser samt benytte språk i å løse konflikter og til å skape gode relasjoner.

Personalet skal være gode forbilder for hvordan vi lytter og kommuniserer med hverandre. Personalet skal oppmuntre samt bidra med samtaler om opplevelser, tanker og følelser for å utvikle et rikt språk til barnet. Personalet skal benytte bøker, eventyr, sanger, bilder m.m i sitt språkstimulerende arbeid.

Barnehagen skal gjennom kroppslig aktivitet tilegne barnet grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. God veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp.

Barnet skal få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, skaffe seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. Barnet skal få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Barnet skal utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige – samt gode vaner og sunt kosthold. Barnet skal også få innsikt, samt kunnskap om matens opprinnelse.

Personalet skal organisere hverdagen slik at det finnes gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktiviteter og måltider. Vi skal bidra med at barnet kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. Personalet skal tilrettelegge for å inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek, aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger. Personalet skal forstå og gi oppmuntrende bekreftelser på barnas sansemotoriske og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. Personalet skal ta vare på barns helse, og sikkerhet – samt kunne utføre førstehjelp.

Barnehagen må gi muligheten til å oppleve og erfare kunst og kultur. Gjennom rike erfaringer med kunstneriske og kulturelle uttrykk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Barnehagen har en viktig rolle som samlingsplass for utvikling av kulturell identitet og bør ta del i kulturen i nærmiljøet. Dette kan være i møte med ulike typer institusjoner, som f.eks Stavanger bibliotek, Stavanger kunstmuseum, organisasjoner og enkeltpersoner.

Barnet skal øke sin kulturelle og kunstneriske kompetanse, og få større kunnskap om og opplevelser med kunst og kultur. Vi vil bl.a stimulere barnets evne til å se på og tolke visuelle uttrykk – og få til bedre å uttrykke seg i ulike typer materialer – ved å ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede.

Personalet skal øke sin bevissthet i forhold til samspillet mellom kunst, kultur og lek. De må sørge for en estetisk dimensjon i det fysiske miljøet og dets innhold. Gjennom å arbeide profesjonelt vil vi ”lukke opp” våre holdninger for kunsten og kulturen, og sette den i perspektiv og sammenheng med våre satsningsområder.

Barnehagen skal gi baret en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Det vil si gi forståelse for samspillet i naturen, mellom mennesket og kjærlighet for naturen og dyr. Barnehagen skal utforske muligheter som ligger i redskap og teknologi.

Barnet skal få erfaringer med og kunnskaper om naturens mangfold. Barnet skal lære å iakkta, undre seg, eksperimentere, beskrive og samtale om naturen.

Personalet skal stimulere barnets nysgjerrighet og interesser ved å iakkta og undre seg over opplevelser i naturen. Personalet skal benytte seg av nærmiljøets muligheter og videreutvikle barnets erfaringer og opplevelser.

Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg kristen og humanetisk arv og tradisjon.

Barnet skal tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. Barnet skal utvikle toleranse og interesse for hverandre og vise respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell, religiøs eller annen tilhørighet.

Personalet skal møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt. Det skal skapes rom for opplevelser, ettertanke og gode samtaler. Den kristne kulturarven skal komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer sammen med andre religiøse livssyn og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen.

Barnehagen skal bidra til at barnet møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner historie og levesett.

Barnet skal utvikle tillit til deltakelse/påvirkning av fellesskapet og opplevelsen. Barnet skal erfare at alle mennesker, uansett kjønn, alder og forutsetninger inngår i et fellesskap. Barnet skal utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett.

Personalet skal vise at barnet er viktig og verdifullt for fellesskapet og sørge for at barnet har medvirkning og er en del av demokratiet. Vi skal gi barnet mulighet til å bearbeide og utdype sine opplevelser og mulighet til å snakke om det som står i nyhetsbildet hvis behovet oppstår.

Barnehagen har et ansvar for å legge til rette for tidlig og god stimulering av barnets undring og motivasjon for problemløsning. Gjennom eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barnet sin matematiske kompetanse.

Barnet skal oppleve gleden av å leke og utforske med tall og former, erfare ulike typer størrelser og måle gjennom sortering og samlinger. Det skal utvikle evnene til lokalisering og orientering gjennom å erfare plassering i rom og miljøet rundt.

Personalet skal styrke barnets nysgjerrighet og lyst til å utforske matematiske sammenhenger. Personalet skal være bevisst på bruk av bøker, spill, naturmaterialer. Digitale verktøy skal stimulere barnets språk, samt inspirere til matematisk tenkning.

Back To Top