Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring
En god barnehage er hele tiden i utvikling, både pedagogisk og organisatorisk. Et ledd i dette arbeidet er å benytte dokumentasjon samt vurdering/evaluering.
Å endre mål, innhold, arbeidsmetoder skal være en bevisst handling, basert på observasjon, pedagogisk dokumentasjon, egenvurdering, refleksjon, tilbakemeldinger m.m.
Ved observasjon av barnet vil både de uformelle og de formelle situasjonene vektlegges.

Barnet vil bli kartlagt utfra 2 ulike observasjonsverktøy:

  • TRAS
  • AlleMed

Det er det pedagogiske personalet som utfører dette arbeidet.
Foreldre vil bli informert om disse kartleggingene på foreldresamtalene.

Dokumentasjon personalet utfører bl.a. : collager, bilder, dagsrapporter, halvtårsrapporter, årsmelding m.m. 

Pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring
Pedagogisk dokumentasjon vil bli benyttet i arbeidet med barns utvikling og læring. Det samme vil gjelde for arbeidet med personalets kompetanseutvikling. Bruk av bilder, film praksisfortellinger skal bidra til utvikling både til barn og personal. Endringer i personalets praksis vil også være et resultat av dette arbeidet. Refleksjonene skal ha fokus på våre arbeidsmetoder, kommunikasjon og ikke barnets handlinger.

Tid til dette arbeidet blir gitt på avdelingsmøter, ped.ledermøter, personalmøter og planleggingsdager.

Prosess
Vi deler kvalitet inn i struktur-, prosess- og resultatkvalitet. Gode relasjoner og samhandling mellom voksne og barn og barna i mellom, prosesskvaliteten, er ifølge forskningen avgjørende for barnets trivsel og utvikling, det vil si resultatkvaliteten. Rammene rundt, strukturkvaliteten, bidrar til å legge til rette for eller begrense prosesskvaliteten. God strukturkvalitet er imidlertid ingen garanti for at barn trives og utvikler seg. Resultatkvalitet er hva vi ønsker å oppnå med kvalitetsarbeidet, og det er knyttet opp mot mål i lov og rammeplan; her definert som barns trivsel og utvikling.

Back To Top