Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Vi samarbeider med alle barnehager i bydelen. Videre samarbeider vi bl.a med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), fysioterapeut, helsesøster, spesialpedagogisk team, barnevern, NAV, kirken, skoler og Stavanger kommune.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidpartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte.

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. De skal også bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barneverntjenesten kan tilby råd og veiledning, diverse hjelpetiltak og bidra med økonomisk hjelp.

Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet.

Helsestasjonen er et gratis tjenestetilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-16 år og deres familier. De skal gi rett hjelp til rett tid gjennom veiledning, rådgivning, helseundersøkelser, vaksinasjoner og tverrfaglig samarbeid.

Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud er en bydekkende virksomhet. De fatter vedtak og gir spesialpedagogisk hjelp til private og kommunale barnehager i Stavanger.

Arbeidslivsentrene er NAV`s samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv og er et ressurs- og kompetansesenter for virksomheter som har valgt å inngå samarbeidsavtale med NAV. IA-arbeidet finner sted på arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å samarbeide systematisk for å utvikle en mer inkluderende arbeidsplass.

Back To Top