Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Ulike utvalg i barnehagen

Årsmøtet er barnehagens/foretakets øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i slutten av april. På årsmøtet velges bl.a. styremedlemmer, revisor, godkjenner budsjett, årsregnskap og styrets årsberetning.

Årsmøtet vedtar forslag til endring i foretakets vedtekter.

Styret oppfordrer andelseiere til å sette seg godt inn i foretakets vedtekter:

  • Foretakets vedtekter: Børesvingen barnehage SA

Eierstyret består av 5 foreldrerepresentanter og velges av Årsmøtet. Eierstyret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomi.

Styret har arbeidsgiveransvar i barnehagen og skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten for øvrig.

Styret vedtar:

  • Barnehagens vedtekter

Styret oppfordrer andelseiere til å sette seg inn i barnehagens vedtekter.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ som bl.a. fastsetter årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Målet er sammen å jobbe for å sikre kvaliteten i barnehagen.

SU består av:

  • 2 representanter for foreldre
  • 2 representanter valgt av personalet
  • 2 representanter oppnevnte fra eierstyret
  • 1 representant fra ledelsen

FAU skal komme med innspill til aktuelle saker som gjelder barnehage driften. FAU organiserer dugnad, hvor FAU siden 2013 har drevet søndagscafe i Lundsvågen naturskole. Alle foreldre bidrar til denne. Inntektene kafedriften gir, benyttes til gressklipping, vindusvask, nedvask av kjøkken m.m. I tillegg mottar 5-åringene regntøy eller utedress. Dugnaden har også bidratt til bygging av lavo i Lerkesskogen (Lunde skole)Cathrine

FAU deltar også i samarbeid med personalet om å avholde Kick-off for foreldre/personal i september, hvor målet er å bli bedre kjent med hverandre. Sted: Lundsvågen naturskole.

Medlemmer til FAU velges på foreldremøtet i september.

Vi er stolte av at et FAU medlem i Børesvingen barnehage er representant i FUB Stavanger. Vår representant er Cathrine Moen. (bilde)

Les mer om FUB

Foreldreråd består av foreldre/foresatte til barna i barnehagen. Foreldreråd skal fremme samarbeid mellom hjemmet og barnehagen. Foreldreråd avholdes i forkant av årsmøtet, hvor årsplan for neste år bl.a. presenteres med mulighet for innspill.

Back To Top