Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Barnehagen har et digitalisert HMS system, levert av Barn-nett. Systemet er til enhver tid oppdatert på lover, regler og forskrifter. Dette gjør oss i god stand til å ivareta helse, miljø og sikkerhet på en profesjonell måte

Prosedyrer og internkontroller blir utviklet på grunnlag av foretatte risikoanalyser (ROS analyser)

Barnehagen har årlig obligatorisk førstehjelpskurs/livredningskurs for alle ansatte.

Daglig leder og verneombud har et ekstra ansvar innen HMS. I tillegg er det fra hver avdeling 1 representant som har ansvar for HMS og IK-mat arbeidet.

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/419/Miljo-og-helse-i-barnehagen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2072.pdf

Back To Top